นายจตุรงค์  พรหมวิจิต

เกษตรจังหวัดนราธิวาส

172019_๑๙๐๗๐๑_0033      1332020_๒๐๐๓๑๓_0011            2561-03-14 15-02-58_0053      1332020_๒๐๐๓๑๓_0021นางศิวภร  ศรีประเสริฐ                นายสัมพันธ์  อุดร                      นางวินา  ปุย               นางลัดดาวัลย์  จันทิตย์            นายวีรพันธุ์  นิลวัตร
     หัวหน้าฝ่ายบริหาร                   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร               หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช                หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ     หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิต

คณะผู้บริหารสำนักงานเกษตรอำเภอ จังหวัดนราธิวาส

172019_๑๙๐๗๐๑_0007       1332020_๒๐๐๓๑๓_0019       1332020_๒๐๐๓๑๓_0023           1332020_๒๐๐๓๑๓_0020_0           นายหมัดซากี  บินยูโซ๊ะ    นางสุจิตรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา    นายสุทัศน์  น้อยสร้าง          นายซูไฮดี  บาซอ             นางสาวงามเพ็ญ  ลอยเมฆ
           เกษตรอำเภอสุไหงปาดี                     เกษตรอำเภอศรีสาคร                             เกษตรอำเภอตากใบ                          เกษตรอำเภอเมืองนราธิวาส                            เกษตรอำเภอบาเจาะ

1332020_๒๐๐๓๑๓_0014        1332020_๒๐๐๓๑๓_0010       1332020_๒๐๐๓๑๓_0013      S__100032526       1332020_๒๐๐๓๑๓_0024           นายสมพงษ์  ด้วงสุข              นางโรซานา  สือนิ                 นายหะสัน  กือมะ            นายสุไหมิง  บือราเฮง          นายสมชาย  คงประเสริฐ      เกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก                             เกษตรอำเภอรือเสาะ                                เกษตรอำเภอจะแนะ                              เกษตรอำเภอสุคิริน                                      เกษตรอำเภอแว้ง               

172019_๑๙๐๗๐๑_0016         172019_๑๙๐๗๐๑_0020       

นางจารุดา  ลดาวัลย์วิวัฒน์         นางซูไรด้า  สือนิ                  นางฮาฟีซา เมาะมิง                                                                                                 เกษตรอำเภอยี่งอ                                    เกษตรอำเภอเจาะไอร้อง                                 เกษตรอำเภอระแงะ