นายจตุรงค์  พรหมวิจิต
เกษตรจังหวัดนราธิวาส
หมายเลขโทรศัพท์ 086-957-7455

นางลัดดาวัลย์  จันทิตย์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ 093-624-7779

 

นายสัมพันธ์  อุดร
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
หมายเลขโทรศัพท์ 089-294-5363

 

นายวีรพันธุ์  นิลวัตร
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิต
หมายเลขโทรศัพท์ 061-326-1551

 

นางวินา  ปุย
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
หมายเลขโทรศัพท์ 086-293-4788

 

นางศิวภร  ศรีประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ 061-173-5678